Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

E-mailový zpravodaj
 
 

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Obchodní podmínky

e-shopu VseProKotelny.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v prodeji veškerého zboží z oblasti automatických kotlů a kotelen mezi společností ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními
partnery (dále jen „kupující“).
Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

 
I. Základní ustanovení
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí.
Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 
Prodávající
ESEL TECHNOLOGIES s.r.o., IČ. 274 22 534, se sídlem Praha 3, Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, je společností zapsanou do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112122.
Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.
 
Kupující - spotřebitel
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
 
Spotřebitelská smlouva 
je smlouvou kupní, případně jiným typem smlouvy dle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 
Kupní smlouva  
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.VseProKotelny.cz  a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 
II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Otevírací doba
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.VseProKotelny.cz přijímáme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 
IV. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto VOP. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
 
V. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo emailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.
Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.
Hmotnost uvedená u zboží má pouze informativní charakter. Skutečná hmotnost se může lišit.
 
Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.VseProKotelny.cz (dále jen „e-shop“)
- elektronickou poštou na adrese objednavky@VseProKotelny.cz
- osobně
- faxem
- telefonicky
 
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ (je-li registrován jako plátce DPH)
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
 
VI. Odstoupení od smlouvy
Podmínky uvedené v této části VOP (bod VI.) jsou platné pouze pro kupující, kteří jsou spotřebitelem.
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.
Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání,

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti, nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel
V případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část např. v těchto případech:
          - zboží se již nevyrábí nebo nedodává
          - výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
          - neuvede-li kupující výrobní číslo kotle v případech, kdy je to dodavatelem požadováno

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.
 
Změny cen
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 

VII. Platební podmínky
a) platba v hotovosti při nákupu
b) platba předem bankovním převodem
c) platba přes internetové rozhraní banky
d) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
e) na splátky (pouze v případě, že kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej).
f) na leasing (platí pouze pro firmy nebo OSVČ). Podmínkou je jednorázový nákup v hodnotě minimálně 20.000,- Kč bez DPH a splnění podmínek leasingové společnosti
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 
VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující, osoba k tomu pověřená kupujícím, majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou - ČR
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Toptrans nebo Českou poštou. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00 hod. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

■ Zasílání přepravní službou - SR
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Toptrans. Podmínkou je objednávka přijatá do 15:00 hod. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen, kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučit, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu
poskozeni.zasilky@VseProKotelny.cz
, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Za společnost ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. schválil Libor Směja, jednatel společnosti.
Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627 a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.